Sobota 28. ledna 2023, svátek má Otýlie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 28. ledna 2023 Otýlie

Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 1/2

3. 02. 2012 8:20:00
Článek rozdělený na dvě části obsahuje 28 nejoblíbenějších citací z děl filozofky a obhájkyně objektivismu Ayn Rand (1905-1982), které byly v posledním roce uvedeny ve statusech na její fanouškovské stránce facebookového profilu a které získaly nejvíce kladných ohlasů (ohodnocení “like”).

1) Like every other form of collectivism, racism is a quest for the unearned. It is a quest for automatic knowledge - for an automatic evaluation of men’s characters that bypasses the responsibility of exercising rational or moral judgment - and, above all, a quest for an automatic self-esteem (or pseudo-self-esteem). - Jako každá jiná forma kolektivismu je rasismus výsledkem pro nezasloužené. Je to výsledek pro automatickou znalost – pro automatické ohodnocení lidských charakterů, které obcházejí zodpovědnost použití racionálního či morálního úsudku – a především výsledkem automatického sebevědomí (či pseudo-sebevědomí).

2) The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights, cannot claim to be defenders of minorities. - Nejmenší menšinou na zemi je jedinec. Ti, kdo popírají práva jednotlivce, nemohou tvrdit, že jsou ochránci menšin.

3) A businessman’s success depends on his intelligence, his knowledge, his productive ability, his economic judgment - and on the voluntary agreement of all those he deals with: his customers, his suppliers, his employees, his creditors or investors. A bureaucrat’s success depends on his political pull. A businessman cannot force you to buy his product; if he makes a mistake, he suffers the consequences; if he fails, he takes the loss. A bureaucrat forces you to obey his decisions, whether you agree with him or not - and the more advanced the stage of a country’s statism, the wider and more discretionary the powers wielded by a bureaucrat. If he makes a mistake, you suffer the consequences; if he fails, he passes the loss on to you, in the form of heavier taxes. - Podnikatelův úspěch závisí na jeho inteligenci, jeho znalostech, jeho produktivní schopnosti, jeho hospodářském úsudku - a na dobrovolné dohodě všech, se kterými jedná: jeho zákazníky, jeho dodavateli, jeho zaměstnanci, jeho věřiteli či investory. Byrokratův úspěch závisí na jeho politickém působení. Podnikatel vás nemůže nutit kupovat si jeho výrobek; pokud udělá chybu, sám trpí následky; pokud neuspěje, bude mít škodu. Byrokrat vás nutí poslouchat jeho rozhodnutí, ať už s ním souhlasíte či ne - a posiluje etatismus v zemi, tzn. rozšiřuje a prohlubuje pravomoci jím řízené. Pokud on udělá chybu, budete vy nést následky, pokud on neuspěje, tak předává ztráty zpět na vás, v podobě vyšších daní.

4) Hedonism is the doctrine which holds that the good is whatever gives you pleasure and, therefore, pleasure is the standard of morality. Objectivism holds that the good must be defined by a rational standard of value, that pleasure is not a first cause, but only a consequence, that only the pleasure which proceeds from a rational value judgment can be regarded as moral, that pleasure, as such, is not a guide to action nor a standard of morality. - Požitkářství je doktrína, která obhajuje, že dobré je to, co vám dává potěšení a proto že potěšení je standardem morálky. Objektivismus obhajuje, že dobro musí být definováno racionální standardní hodnotou, že potěšení není příčinou, ale jen důsledkem, že jen potěšení které vychází z racionálního hodnotového úsudku, může být považováno za morální, toto potěšení, jako takové, není návodem k jednání ani standardem morálky.

5) When a culture’s dominant trend is geared to irrationality, the thugs win over the appeasers. When intellectual leaders fail to foster the best in the mixed, unformed, vacillating character of people at large, the thugs are sure to bring out the worst. When the ablest men turn into cowards, the average men turn into brutes. - Když v kultuře začne dominovat trend směřující k iracionalitě, násilníci vítězí nad pokojnými. Když se intelektuálním vůdcům nepodaří celkově podpořit to co je nejlepší ve zmatených, nerozvinutých a váhavých charakterech lidí, násilníci se ujistí v přínosu toho nejhoršího v nich. Když se nejschopnější lidé změní ve zbabělce, průměrní lidé se změní v bestie.

6) Do not confuse appeasement with tactfulness or generosity. Appeasement is not consideration for the feelings of others, it is consideration for and compliance with the unjust, irrational and evil feelings of others. It is a policy of exempting the emotions of others from moral judgment, and of willingness to sacrifice innocent, virtuous victims to the evil malice of such emotions. - Nepleťte si ústupky s diskrétností či velkorysostí. Ústupek není ohleduplnost k pocitům druhých, je to ohleduplnost pro dodržování nespravedlivých, iracionálních a zlých pocitů v druhých. Je to politika zprošťujících emocí jiných od morálního úsudku a jejich ochoty obětovat nevinné, ctnostné oběti zlé zášti těchto emocí.

7) A free nation - a nation that recognizes, respects and protects the individual rights of its citizens - has a right to its territorial integrity, its social system and its form of government. The government of such a nation is not the ruler, but the servant or agent of its citizens. Such a nation has a right to its sovereignty (derived from the rights of its citizens) and a right to demand that its sovereignty be respected by all other nations. - Svobodný národ - národ, který uznává, respektuje a chrání individuální práva svých občanů - má právo na svoji územní celistvost, svůj sociální systém a svoji formu vlády. Vláda takové země není diktátorem, ale služebníkem či zástupcem svých občanů. Takový národ má právo na svoji svrchovanost (odvozenou z práv svých občanů) a právo požadovat, aby jeho svrchovanost byla respektována všemi ostatními národy.

8) There is no such dichotomy as “human rights” versus “property rights.” No human rights can exist without property rights. Since material goods are produced by the mind and effort of individual men, and are needed to sustain their lives, if the producer does not own the result of his effort, he does not own his life. - Není žádný rozdíl mezi "lidskými právy" a "vlastnickými právy". Žádná lidská práva nemohou existovat bez vlastnických práv. Vzhledem k tomu, že materiální hodnoty jsou tvořeny myslí a úsilím jednotlivých lidí a jsou nezbytné pro udržení jejich životů, tak pokud výrobce nevlastní výsledky svého úsilí, nevlastní svůj vlastní život.

9) America’s abundance was not created by public sacrifices to “the common good,” but by the productive genius of free men who pursued their own personal interests and the making of their own private fortunes. - Americká hojnost nebyla vytvořena veřejným obětováním pro "obecné blaho", ale produktivním nadáním svobodných lidí, kteří sledovali své vlastní osobní zájmy a prožívali své vlastní osobní štěstí.

10) To live, man must hold three things as the supreme and ruling values of his life: Reason – Purpose - Self-esteem. Reason, as his only tool of knowledge - Purpose, as his choice of the happiness which that tool must proceed to achieve - Self-esteem, as his inviolate certainty that his mind is competent to think and his person is worthy of happiness, which means: is worthy of living. - K životu musí člověk dodržovat tři věci jako nejvyšší a rozhodující hodnoty svého života: Zdůvodňování – Cíl - Sebeúctu. Zdůvodňování, jako svůj jediný nástroj poznání – Cíl, jako svůj výběr štěstí, kterým tímto nástrojem musí dosáhnout - Sebeúctu, jako svoji neporušitelnou jistotu, že vlastní mysl je příslušná k myšlení vlastní osoby, a že je hoden štěstí, což znamená, že: je hoden žití.

11) Mysticism is the acceptance of allegations without evidence or proof, either apart from or against the evidence of one’s senses and one’s reason. Mysticism is the claim to some non-sensory, non-rational, non-definable, non-identifiable means of knowledge, such as “instinct,” “intuition,” “revelation,” or any form of “just knowing”. - Mysticismus je přijetí tvrzení bez svědectví či důkazu, buď nezávisle či přímo proti důkazu něčích smyslů a něčího zdůvodnění. Mysticismus je požadavek na nějaké nesmyslové, nerozumné, nedefinovatelné, neidentifikovatelné prostředky znalostí, jako je "instinkt", "intuice", "zjevení", nebo jakékoliv jiné formy "prozření."

12) If a country’s government undertakes to fight a war for some reason other than self-defense, for a purpose which the citizens neither share nor understand, it will not find many volunteers. Thus a volunteer army is one of the best protectors of peace, not only against foreign aggression, but also against any warlike ideologies or projects on the part of a country’s own government. - Pokud se zemská vláda ujme boje ve válce z nějakého jiného důvodu, než kvůli sebeobraně, z důvodu který občané ani nesdílí ani mu nerozumí, nenajde mnoho dobrovolníků. Proto je dobrovolnická armáda jedním z nejlepších ochránců míru, a to nejen proti cizí agresi, ale i proti válečným ideologiím či plánům ze strany své zemské vlády.

13) Let me define the difference between economic power and political power: economic power is exercised by means of a positive, by offering men a reward, an incentive, a payment, a value; political power is exercised by means of a negative, by the threat of punishment, injury, imprisonment, destruction. The businessman’s tool is values; the bureaucrat’s tool is fear. - Dovolte mi definovat rozdíl mezi ekonomickou mocí a politickou mocí: ekonomická moc je vykonávána prostřednictvím pozitiv, nabízením lidem odměny, stimulů, platby, hodnoty; politická moc je vykonávána pomocí negativ, hrozby trestu, zranění, uvěznění, zničení. Podnikatelovým nástrojem jsou hodnoty, byrokratovým nástrojem je strach.

14) Evading the difference between production and looting, they called the businessman a robber. Evading the difference between freedom and compulsion, they called him a slave driver. Evading the difference between reward and terror, they called him an exploiter. The most crucial issue they had to evade was the difference between the earned and the unearned. - Zanedbáním rozdílu mezi výrobou a pleněním, nazývají podnikatele zlodějem. Zanedbáním rozdílu mezi svobodou a nucením, jej nazývají otrokářem. Zanedbáním rozdílu mezi odměnou a hrůzou, nazývají jej vykořisťovatelem. Nejzásadnější problém, který museli obejít, byl rozdíl mezi zaslouženým a nezaslouženým.

Čtěte také na toto téma:

Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 2/2

107. výročí narození filozofky Ayn Rand

"Atlas Shrugged" od Ayn Rand - 2. nejinspirativnější kniha v USA

Autor: Josef Zbořil | pátek 3.2.2012 8:20 | karma článku: 8.50 | přečteno: 745x

Další články blogera

Josef Zbořil

Nevadí 70% pro ex-KSČ prezidentské kandidáty. Vadí, že Fialova vláda je už nalevo od KSČ.

Petr Pavel, Andrej Babiš a Tomáš Zima, jako bývalí členové KSČ, získali dohromady v prezidentské volbě 70.94%. Toto mrzí, ale Sametová revoluce to nevylučuje. Děsí, že Fialova vláda je už hospodářsky a hodnotově nalevo od Jakeše.

15.1.2023 v 18:49 | Karma článku: 32.47 | Přečteno: 936 | Diskuse

Josef Zbořil

Orwellova Farma zvířat v ČR: „Proti-občanská prasátka“ korigující ústavu a lidská práva

Nakolik současná Česká republika začíná připomínat klasickou knihu Farma zvířat od George Orwella z roku 1945?

3.1.2023 v 22:03 | Karma článku: 30.92 | Přečteno: 927 | Diskuse

Josef Zbořil

JISTĚ, PANÍ PREMIÉRKO: Vlastní skeč Margaret Thatcherové v seriálu „Jistě, Pane ministře“

Anglický seriál "Jistě, pane ministře" se vysílal v letech 1980 až 1984. Pro tehdejší konzervativní premiérku Margaret Thatcherovou byl tak oblíbený, že sama napsala jeden skeč a s herci jej i 20.1.1984 sama sehrála.

26.12.2022 v 13:44 | Karma článku: 13.92 | Přečteno: 319 | Diskuse

Josef Zbořil

„Christmas“ znamená „Kristomšení“. „Vánoce“ znamenají „Svatonoci“

Ve světě se objevují tendence přejmenovat „Christmas/vánoce“ či nahradit i pozdrav „Merry Christmas“ (Veselé Vánoce) pozdravem „Happy Holidays“ (Šťastné svátky). Vítejme to.

25.12.2022 v 17:16 | Karma článku: 7.44 | Přečteno: 292 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Martin Bělík

Nikdo není dokonalý ani králíček Petr

Kdysi jsme hráli takovou slovní hru - otevřeli jsme noviny (mladší nechť si vyhledají toto heslo na wikipedii) a zkoušeli jsme, jestli lze použít každý titulek pod fotografii dvojice v posteli. Šlo to!

28.1.2023 v 11:24 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 63 |

Lubomír Stejskal

Babiš – Orbán: Zvláštní druh přátelství

Všichni chtějí válku, jen Andrej Babiš chce mír. O válce mluví prezidentský kandidát Pavel, premiér Fiala, ministryně Černochová, náčelník generálního štábu Řehka, novináři, prostě všichni.

28.1.2023 v 10:08 | Karma článku: 8.31 | Přečteno: 139 | Diskuse

Karel Trčálek

Před vstupem do volební místnosti jsem se poklonil Hospodinu a volil Babiše

Lidé, kteří Babiše nesnášeli a ještě nesnášejí, se rozhodli ho volit. Podařilo se neuvěřitelné! Dramaticky stoupl počet vzdělaných lidi volících v Chanově Babiše, aby zachránili naši krásnou zemi. A já jsem taky vzdělaný člověk...

28.1.2023 v 8:49 | Karma článku: 11.53 | Přečteno: 223 | Diskuse

Michal Sabó

Volby jako ničitelé rodinných pout: Proč se vždycky musíme zhádat na krev???

Tyto volby vstoupí do dějin, jako největší rozvraceči rodin a přátelských svazků. Kam se hrabe rozvod. Volby vás zbaví blízkých mnohem snadněji.

28.1.2023 v 6:51 | Karma článku: 20.90 | Přečteno: 737 | Diskuse

Václav Smrk

Koho má volit antikomunista?

Tak se nám do finále dostali dva lidé, kteří byli v komunistické straně. Koho má volit člověk, který s komunismem nechce mít nic společného?

27.1.2023 v 18:47 | Karma článku: 18.28 | Přečteno: 483 |
Počet článků 239 Celková karma 20.54 Průměrná čtenost 1953

Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979, Prostějov) je moravský technický manažer v železničním průmyslu, bývalý olomoucký krajský předseda Strany svobodných občanů, zakladatel občanského hnutí ESG participace KYBER-OBČANÉ a představitel kybernetického občanského humanismu.

Popularizuje odkaz osvětových uměleckých snah z přelomu 19. a 20. století českého loutkářství s heslem "Vychovávej loutkou, ne loutky"  na webu loutkoherna.cz.

Evropu čeká nemovitostní zvrat, varují experti. Hrozí potíže s financemi

Problémy s financováním exkluzivních staveb v evropských metropolích naznačují, že by Evropu mohl na realitním trhu...

Přání bank je vyslyšeno. Za předčasné splacení hypotéky si lidé připlatí

Premium Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se změní. Banky si budou moci účtovat nejen administrativní náklady v...

Z šestnáctileté dívky se vlivem vzácného onemocnění stala stařenka

Raizel Grace Calago z Filipín se ještě před dvěma lety účastnila soutěže krásy. Dnes ale vypadá jako padesátiletá žena...

Největší zlo jsou cukry, tuky tělo potřebuje, říká výživový specialista

Premium Výživová doporučení se mění. Dokonce i tuky, které bývaly na černé listině, už jsou brány na milost a staly se součástí...

„Nadzvukový strategický bombardér“ Mjasiščev M-50 byl falešným strašákem

V roce 1959 vzlétl prototyp vizuálně zajímavého stroje Mjasiščev M-50. Sověti chtěli nadzvukový letoun pro dopravu...