Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 1/2

3. 02. 2012 8:20:00
Článek rozdělený na dvě části obsahuje 28 nejoblíbenějších citací z děl filozofky a obhájkyně objektivismu Ayn Rand (1905-1982), které byly v posledním roce uvedeny ve statusech na její fanouškovské stránce facebookového profilu a které získaly nejvíce kladných ohlasů (ohodnocení “like”).

1) Like every other form of collectivism, racism is a quest for the unearned. It is a quest for automatic knowledge - for an automatic evaluation of men’s characters that bypasses the responsibility of exercising rational or moral judgment - and, above all, a quest for an automatic self-esteem (or pseudo-self-esteem). - Jako každá jiná forma kolektivismu je rasismus výsledkem pro nezasloužené. Je to výsledek pro automatickou znalost – pro automatické ohodnocení lidských charakterů, které obcházejí zodpovědnost použití racionálního či morálního úsudku – a především výsledkem automatického sebevědomí (či pseudo-sebevědomí).

2) The smallest minority on earth is the individual. Those who deny individual rights, cannot claim to be defenders of minorities. - Nejmenší menšinou na zemi je jedinec. Ti, kdo popírají práva jednotlivce, nemohou tvrdit, že jsou ochránci menšin.

3) A businessman’s success depends on his intelligence, his knowledge, his productive ability, his economic judgment - and on the voluntary agreement of all those he deals with: his customers, his suppliers, his employees, his creditors or investors. A bureaucrat’s success depends on his political pull. A businessman cannot force you to buy his product; if he makes a mistake, he suffers the consequences; if he fails, he takes the loss. A bureaucrat forces you to obey his decisions, whether you agree with him or not - and the more advanced the stage of a country’s statism, the wider and more discretionary the powers wielded by a bureaucrat. If he makes a mistake, you suffer the consequences; if he fails, he passes the loss on to you, in the form of heavier taxes. - Podnikatelův úspěch závisí na jeho inteligenci, jeho znalostech, jeho produktivní schopnosti, jeho hospodářském úsudku - a na dobrovolné dohodě všech, se kterými jedná: jeho zákazníky, jeho dodavateli, jeho zaměstnanci, jeho věřiteli či investory. Byrokratův úspěch závisí na jeho politickém působení. Podnikatel vás nemůže nutit kupovat si jeho výrobek; pokud udělá chybu, sám trpí následky; pokud neuspěje, bude mít škodu. Byrokrat vás nutí poslouchat jeho rozhodnutí, ať už s ním souhlasíte či ne - a posiluje etatismus v zemi, tzn. rozšiřuje a prohlubuje pravomoci jím řízené. Pokud on udělá chybu, budete vy nést následky, pokud on neuspěje, tak předává ztráty zpět na vás, v podobě vyšších daní.

4) Hedonism is the doctrine which holds that the good is whatever gives you pleasure and, therefore, pleasure is the standard of morality. Objectivism holds that the good must be defined by a rational standard of value, that pleasure is not a first cause, but only a consequence, that only the pleasure which proceeds from a rational value judgment can be regarded as moral, that pleasure, as such, is not a guide to action nor a standard of morality. - Požitkářství je doktrína, která obhajuje, že dobré je to, co vám dává potěšení a proto že potěšení je standardem morálky. Objektivismus obhajuje, že dobro musí být definováno racionální standardní hodnotou, že potěšení není příčinou, ale jen důsledkem, že jen potěšení které vychází z racionálního hodnotového úsudku, může být považováno za morální, toto potěšení, jako takové, není návodem k jednání ani standardem morálky.

5) When a culture’s dominant trend is geared to irrationality, the thugs win over the appeasers. When intellectual leaders fail to foster the best in the mixed, unformed, vacillating character of people at large, the thugs are sure to bring out the worst. When the ablest men turn into cowards, the average men turn into brutes. - Když v kultuře začne dominovat trend směřující k iracionalitě, násilníci vítězí nad pokojnými. Když se intelektuálním vůdcům nepodaří celkově podpořit to co je nejlepší ve zmatených, nerozvinutých a váhavých charakterech lidí, násilníci se ujistí v přínosu toho nejhoršího v nich. Když se nejschopnější lidé změní ve zbabělce, průměrní lidé se změní v bestie.

6) Do not confuse appeasement with tactfulness or generosity. Appeasement is not consideration for the feelings of others, it is consideration for and compliance with the unjust, irrational and evil feelings of others. It is a policy of exempting the emotions of others from moral judgment, and of willingness to sacrifice innocent, virtuous victims to the evil malice of such emotions. - Nepleťte si ústupky s diskrétností či velkorysostí. Ústupek není ohleduplnost k pocitům druhých, je to ohleduplnost pro dodržování nespravedlivých, iracionálních a zlých pocitů v druhých. Je to politika zprošťujících emocí jiných od morálního úsudku a jejich ochoty obětovat nevinné, ctnostné oběti zlé zášti těchto emocí.

7) A free nation - a nation that recognizes, respects and protects the individual rights of its citizens - has a right to its territorial integrity, its social system and its form of government. The government of such a nation is not the ruler, but the servant or agent of its citizens. Such a nation has a right to its sovereignty (derived from the rights of its citizens) and a right to demand that its sovereignty be respected by all other nations. - Svobodný národ - národ, který uznává, respektuje a chrání individuální práva svých občanů - má právo na svoji územní celistvost, svůj sociální systém a svoji formu vlády. Vláda takové země není diktátorem, ale služebníkem či zástupcem svých občanů. Takový národ má právo na svoji svrchovanost (odvozenou z práv svých občanů) a právo požadovat, aby jeho svrchovanost byla respektována všemi ostatními národy.

8) There is no such dichotomy as “human rights” versus “property rights.” No human rights can exist without property rights. Since material goods are produced by the mind and effort of individual men, and are needed to sustain their lives, if the producer does not own the result of his effort, he does not own his life. - Není žádný rozdíl mezi "lidskými právy" a "vlastnickými právy". Žádná lidská práva nemohou existovat bez vlastnických práv. Vzhledem k tomu, že materiální hodnoty jsou tvořeny myslí a úsilím jednotlivých lidí a jsou nezbytné pro udržení jejich životů, tak pokud výrobce nevlastní výsledky svého úsilí, nevlastní svůj vlastní život.

9) America’s abundance was not created by public sacrifices to “the common good,” but by the productive genius of free men who pursued their own personal interests and the making of their own private fortunes. - Americká hojnost nebyla vytvořena veřejným obětováním pro "obecné blaho", ale produktivním nadáním svobodných lidí, kteří sledovali své vlastní osobní zájmy a prožívali své vlastní osobní štěstí.

10) To live, man must hold three things as the supreme and ruling values of his life: Reason – Purpose - Self-esteem. Reason, as his only tool of knowledge - Purpose, as his choice of the happiness which that tool must proceed to achieve - Self-esteem, as his inviolate certainty that his mind is competent to think and his person is worthy of happiness, which means: is worthy of living. - K životu musí člověk dodržovat tři věci jako nejvyšší a rozhodující hodnoty svého života: Zdůvodňování – Cíl - Sebeúctu. Zdůvodňování, jako svůj jediný nástroj poznání – Cíl, jako svůj výběr štěstí, kterým tímto nástrojem musí dosáhnout - Sebeúctu, jako svoji neporušitelnou jistotu, že vlastní mysl je příslušná k myšlení vlastní osoby, a že je hoden štěstí, což znamená, že: je hoden žití.

11) Mysticism is the acceptance of allegations without evidence or proof, either apart from or against the evidence of one’s senses and one’s reason. Mysticism is the claim to some non-sensory, non-rational, non-definable, non-identifiable means of knowledge, such as “instinct,” “intuition,” “revelation,” or any form of “just knowing”. - Mysticismus je přijetí tvrzení bez svědectví či důkazu, buď nezávisle či přímo proti důkazu něčích smyslů a něčího zdůvodnění. Mysticismus je požadavek na nějaké nesmyslové, nerozumné, nedefinovatelné, neidentifikovatelné prostředky znalostí, jako je "instinkt", "intuice", "zjevení", nebo jakékoliv jiné formy "prozření."

12) If a country’s government undertakes to fight a war for some reason other than self-defense, for a purpose which the citizens neither share nor understand, it will not find many volunteers. Thus a volunteer army is one of the best protectors of peace, not only against foreign aggression, but also against any warlike ideologies or projects on the part of a country’s own government. - Pokud se zemská vláda ujme boje ve válce z nějakého jiného důvodu, než kvůli sebeobraně, z důvodu který občané ani nesdílí ani mu nerozumí, nenajde mnoho dobrovolníků. Proto je dobrovolnická armáda jedním z nejlepších ochránců míru, a to nejen proti cizí agresi, ale i proti válečným ideologiím či plánům ze strany své zemské vlády.

13) Let me define the difference between economic power and political power: economic power is exercised by means of a positive, by offering men a reward, an incentive, a payment, a value; political power is exercised by means of a negative, by the threat of punishment, injury, imprisonment, destruction. The businessman’s tool is values; the bureaucrat’s tool is fear. - Dovolte mi definovat rozdíl mezi ekonomickou mocí a politickou mocí: ekonomická moc je vykonávána prostřednictvím pozitiv, nabízením lidem odměny, stimulů, platby, hodnoty; politická moc je vykonávána pomocí negativ, hrozby trestu, zranění, uvěznění, zničení. Podnikatelovým nástrojem jsou hodnoty, byrokratovým nástrojem je strach.

14) Evading the difference between production and looting, they called the businessman a robber. Evading the difference between freedom and compulsion, they called him a slave driver. Evading the difference between reward and terror, they called him an exploiter. The most crucial issue they had to evade was the difference between the earned and the unearned. - Zanedbáním rozdílu mezi výrobou a pleněním, nazývají podnikatele zlodějem. Zanedbáním rozdílu mezi svobodou a nucením, jej nazývají otrokářem. Zanedbáním rozdílu mezi odměnou a hrůzou, nazývají jej vykořisťovatelem. Nejzásadnější problém, který museli obejít, byl rozdíl mezi zaslouženým a nezaslouženým.

Čtěte také na toto téma:

Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 2/2

107. výročí narození filozofky Ayn Rand

"Atlas Shrugged" od Ayn Rand - 2. nejinspirativnější kniha v USA

Autor: Josef Zbořil | pátek 3.2.2012 8:20 | karma článku: 8.50 | přečteno: 745x

Další články blogera

Josef Zbořil

Místo burky pro ženy chtějme zahalovací brýle VR pro muslimy "Halal Vision PBUH"

Brýle virtuální reality "Halal Vision PBUH" by mohl být název produktu nebo služby spojené s muslimskou kulturou a tradicemi, které by skutečně věřící muslimové měli nosit,aby byli věrni, jak svému svědomí, tak i toleranci Západu.

29.2.2024 v 6:00 | Karma článku: 8.80 | Přečteno: 265 | Diskuse

Josef Zbořil

Politické strany nemají možnost plné kontroly voleb - po 10 letech díra z 0,125% na 10%

Politické strany a hnutí mají ze zákona možnost kontroly řádného průběhu voleb pomocí delegování členů do volebních okrskových komisí v ČR. Již v 10/2013 jsem upozorňoval, že v zahraničí volí cca 0,125% voličů bez jejich kontroly.

15.2.2024 v 6:15 | Karma článku: 21.10 | Přečteno: 428 | Diskuse

Josef Zbořil

ESG správně vidí PŘÍRODU,SPOLEČNOST a OBČANSTVÍ jako vyčerpatelná DATA,ne jako WIFI zdarma

V lednu 2008 představil Klaus Schwab svoji vizi v eseji „Globální firemní občanství: Spolupráce s vládami a občanskou společností“, na kterou také v současné době navazují konkretizované požadavky fenoménu ESG.

31.1.2024 v 6:00 | Karma článku: 6.72 | Přečteno: 150 | Diskuse

Josef Zbořil

Přicházející éra „politického metaverza“

Moderní technologie, jako digitální dvojčata či umělá inteligence, se stanou stavebními kameny zcela nového konceptu politického metaverza, které vytvoří rozhraní mezi skutečným a virtuálním světem, přinášející nebývalé možnosti.

15.1.2024 v 6:00 | Karma článku: 5.24 | Přečteno: 163 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Tomáš Břicháček

Tento týden v EU (85)

Počet žádostí o azyl v EU byl v roce 2023 nejvyšší od migrační krize. Podle von der Leyenové EU musí v příštích letech výrazně posílit kapacitu svého obranného průmyslu. Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 byl revidován.

1.3.2024 v 15:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 15 | Diskuse

Ivan Přikryl

Máte po přečtení článku pocit, že je starý již 9 let? Já ne!

Kdyby nešlo o vážnou věc, je to k smíchu. Politici, vždy převážně laici, vždy se zvolením stanou všeználky .Téměř bez výjimky od roku 1990 dodnes. Nevidí za hranice naší země a výsledek je jasný. Nedostupné bydlení.

1.3.2024 v 10:00 | Karma článku: 8.71 | Přečteno: 264 | Diskuse

Jan Bartoň

Ukrajina nemá zbraně a vojáky

Ruská agrese proti Ukrajině už trvá déle než dva roky a situace Ukrajiny je doslova tragická. Její vojáci nemají zbraně a zřejmě jich není na frontě tolik, kolik by situace vyžadovala.

1.3.2024 v 8:00 | Karma článku: 31.32 | Přečteno: 2037 | Diskuse

Miroslav Gruner

Poselství mrtvých nadšenců zasypaných v Čertově brázdě ve středních Čechách.

Zverbovaní bojovníci se hnali do boje odhodlaní nepřítele rozsekat na cucky, jenže ten si na ně počíhal a postřílel je v léčce. A tak ti, kteří chtěli vyhnat vetřelce ze země, zůstali ležet mrtvi a jsou pohřbeni v Čertově brázdě.

1.3.2024 v 6:34 | Karma článku: 12.97 | Přečteno: 286 | Diskuse

Jan Berwid-Buquoy

Kriminální iluze socialismu

Když bohatí zchudnou, chudí umřou hlady! Poučuje nás prastaré anglické heslo: „When the rich get poor, the poor starve ​to death.” Komunisté nerozumí hospodářství. Kdyby mu rozuměli, nebyli by komunisté!

29.2.2024 v 23:56 | Karma článku: 16.00 | Přečteno: 335 | Diskuse
Počet článků 277 Celková karma 11.72 Průměrná čtenost 1788

Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979, Prostějov) je moravský technický manažer v železničním průmyslu, bývalý olomoucký krajský předseda Strany svobodných občanů, zakladatel občanského hnutí ESG participace KYBER-OBČANÉ a představitel kybernetického občanského humanismu.

Popularizuje odkaz osvětových uměleckých snah z přelomu 19. a 20. století českého loutkářství s heslem "Vychovávej loutkou, ne loutky"  na webu loutkoherna.cz.

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Architektka Bianca Censori (29), která je manželkou rapera Kanye Westa (46), opět šokovala veřejnost svými outfity. V...

Princ William zrušil na poslední chvíli z osobních důvodů účast na akci

Britský princ William (41) odřekl svou účast na úterní vzpomínkové slavnosti na hradě Windsor. Na bohoslužbu za...

Brzobohatý řádil v šatech a paruce. Poprvé veřejně jako Tiffany Richbitch

Ondřej Gregor Brzobohatý (41) vystoupil poprvé veřejně v šatech jako drag queen Tiffany Richbitch. Byl hostem druhého...

Šlo o rozhovor, hájí Gondíková s Benešovou focení do pánských časopisů

Herečky Adéla Gondíková (50) a Lucie Benešová (49) jsou spolužačky z konzervatoře a přátelí se už přes třicet let. V...