Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 2/2

3. 02. 2012 9:30:00
Článek rozdělený na dvě části obsahuje 28 nejoblíbenějších citací z děl filozofky a obhájkyně objektivismu Ayn Rand (1905-1982), které byly v posledním roce uvedeny ve statusech na její fanouškovské stránce facebookového profilu a které získaly nejvíce kladných ohlasů (ohodnocení “like”).

15) Statism - in fact and in principle - is nothing more than gang rule. A dictatorship is a gang devoted to looting the effort of the productive citizens of its own country. When a statist ruler exhausts his own country’s economy, he attacks his neighbors. A country that violates the rights of its own citizens, will not respect the rights of its neighbors. - Etatismus - ve skutečnosti a principiálně - není nic víc než zákon gangu. Diktatura je gang věnující se plenění výsledků úsilí produktivních občanů své vlastní země. Když etatistický vládce vyčerpá ekonomiku svojí vlastní země, napadne své sousedy. Země porušující práva svých vlastních občanů, nebude respektovat práva svých sousedů.

16) The majority of those who are loosely identified by the term 'liberals' are afraid to let themselves discover that what they advocate is statism. They want to keep all the advantages and effects of capitalism, while destroying the cause, and they want to establish statism without its necessary effects. They do not want to know or to admit that they are the champions of dictatorship and slavery. - Většina z těch, kteří se volně označují výrazem "liberálové" (v USA označení pro zastánce sociálního státu) se bojí zjistit, že to co obhajují je etatismus. Chtějí zachovat všechny výhody a výsledky kapitalismu, zatímco ničí příčinu, a chtějí založit etatismus bez potřebných výsledků. Nechtějí poznat nebo si přiznat, že jsou zastánci diktatury a otroctví.

17) Censorship, in its old-fashioned meaning, is a government edict that forbids the discussion of some specific subjects or ideas - such, for instance, as sex, religion or criticism of government officials - an edict enforced by the government’s scrutiny of all forms of communication prior to their public release. But for stifling the freedom of men’s minds the modern method is much more potent; it rests on the power of nonobjective law; it neither forbids nor permits anything; it never defines or specifies; it merely delivers men’s lives, fortunes, careers, ambitions into the arbitrary power of a bureaucrat who can reward or punish at whim. It spares the bureaucrat the troublesome necessity of committing himself to rigid rules - and it places upon the victims the burden of discovering how to please him, with a fluid unknowable as their only guide. - Cenzura, v jejím staromódní významu, je vládní dekret, který zakazuje diskusi o nějakých konkrétních tématech či myšlenkách – takových jako je například sex, náboženství či kritika vládních představitelů – dekret vynucující vládní kontrolu všech forem komunikace před jejich zveřejněním. Ale potlačování svobody lidských myslí moderní metodou je mnohem pokročilejší; opírá se o moc bez konkretizace v zákonech; kdy ani nic nezakazuje ani nic neumožňuje; kdy nikdy nedefinuje či nespecifikuje; kdy pouze předává životy lidí, osudy, kariéry, ambice do svévolné moci byrokrata, který může odměňovat či trestat dle svého rozmaru. To šetří byrokratovi nepříjemnou potřebu používání jasně daných pravidel – a zatěžuje oběti zjišťováním, jak jej potěšit, s nejistotou, jako jejich jediného vodítka.

18) The precondition of a civilized society is the barring of physical force from social relationships - thus establishing the principle that if men wish to deal with one another, they may do so only by means of reason: by discussion, persuasion and voluntary, uncoerced agreement. The necessary consequence of man’s right to life is his right to self-defense. In a civilized society, force may be used only in retaliation and only against those who initiate its use. - Podmínkou civilizované společnosti je odstranění fyzické síly ze sociálních vztahů – tedy zavedení zásady, že pokud chtějí lidé mezi sebou vzájemně jednat, mohou tak činit pouze zdůvodňováním: diskusí, přesvědčováním a dobrovolně, nevynucenou dohodou. Nutným důsledkem lidského práva na život je jeho právo na sebeobranu. V civilizované společnosti, síla může být použita pouze v odvetě a pouze proti těm, kteří zahájili její použití.

19) The government has no source of revenue, except the taxes paid by the producers. To free itself - for a while - from the limits set by reality, the government initiates a credit con game on a scale which the private manipulator could not dream of. It borrows money from you today, which is to be repaid with money it will borrow from you tomorrow, which is to be repaid with money it will borrow from you day after tomorrow, and so on. This is known as “deficit financing.” It is made possible by the fact that the government cuts the connection between goods and money. It issues paper money, which is used as a claim check on actually existing goods - but that money is not backed by any goods, it is not backed by gold, it is backed by nothing. It is a promissory note issued to you in exchange for your goods, to be paid by you (in the form of taxes) out of your future production. - Vláda nemá žádný zdroj příjmů, s výjimkou daní placených výrobci. Osvobození se – na krátký okamžik - z mezí daných skutečností, vláda zahajuje úvěrovou hru v rozsahu, o kterém by se soukromému manipulátorovi ani ve snu nezdálo. Půjčuje si peníze od vás dnes, které mají být splaceny penězi, které si od vás bude půjčovat zítra, které mají být splaceny penězi, které si od vás půjčí pozítří, a tak dále. To je známé jako "deficitní financování". Je to umožněno skutečností, že vláda přerušuje spojení mezi zbožím a penězi. Vydává papírové peníze, které se používají jako požadavek na kontrolu právě existujícího zboží - ale tyto peníze nejsou kryty žádným zbožím, nejsou kryty žádným zlatem, nejsou kryty ničím. Je to směnka vydaná pro vás výměnou za vaše zboží, kterou zaplatíte (v podobě daní) z vaší budoucí produkce.

20) To love is to value. Only a rationally selfish man, a man of self-esteem, is capable of love - because he is the only man capable of holding firm, consistent, uncompromising, unbetrayed values. The man who does not value himself, cannot value anything or anyone. - Milovat je ocenění. Pouze racionálně sobecký člověk, člověk se sebevědomím, je schopen milovat - protože on jediný je schopen dodržovat odhodlané, konzistentní, nekompromisní hodnoty, které nezradí. Člověk, který si neváží sám sebe, nemůže ocenit nic a nikoho.

21) It is understandable that men might seek to hide their vices from the eyes of people whose judgment they respect. But there are men who hide their virtues from the eyes of monsters. There are men who apologize for their own achievements, deride their own values, debase their own character - for the sake of pleasing those they know to be stupid, corrupt, malicious, evil. - Je pochopitelné, že lidé chtějí skrývat své nectnosti před zraky lidí, jejichž úsudek respektují. Ale jsou také lidé, kteří skrývají své ctnosti před očima monster. Existují i lidé, kteří se omlouvají za své úspěchy, vysmívají se svým vlastním hodnotám, ponižují svůj vlastní charakter - v zájmu potěšení těch, kteří ví, že jsou hloupí, zkažení, nebezpeční a zlí.

22) [Reason] is a faculty that man has to exercise by choice. Thinking is not an automatic function. In any hour and issue of his life, man is free to think or to evade that effort. - [Zdůvodňování] je schopnost, že člověk má během činností na výběr. Myšlení není automatická funkce. V jakékoli hodině a řešení problému svého života, je člověk svobodný myslet či se vzdát tohoto úsilí.

23) Morally and economically, the welfare state creates an ever accelerating downward pull. Morally, the chance to satisfy demands by force spreads the demands wider and wider, with less and less pretense at justification. Economically, the forced demands of one group create hardships for all others, thus producing an inextricable mixture of actual victims and plain parasites. - Morálně a ekonomicky, sociální stát vytváří neustále se prohlubující úpadek. Morálně, kdy má možnost uspokojit požadavky pomocí vynucených požadavků, které se stále prohlubují, s čím dál méně předstírajícím zdůvodněním. Ekonomicky, kdy vynucené požadavky jedné skupiny vytvářejí utrpení pro všechny ostatní, a tak vzniká neoddělitelná směs skutečných obětí a prostých parazitů.

24) Do not make the mistake of the ignorant who think that an individualist is a man who says: “I’ll do as I please at everybody else’s expense.” An individualist is a man who recognizes the inalienable individual rights of man - his own and those of others. - Nedělejte chybu neznalých, kteří si myslí, že individualista, je člověk, který říká: "Udělám, co budu chtít na náklady druhých". Individualista je člověk, který uznává nezcizitelná individuální práva člověka - jeho vlastních i těch ostatních.

25) Freedom, in a political context, means freedom from government coercion. It does not mean freedom from the landlord, or freedom from the employer, or freedom from the laws of nature which do not provide men with automatic prosperity. It means freedom from the coercive power of the state - and nothing else. - Svoboda v politickém kontextu, znamená volnost od útlaku vlády. To neznamená volnost od pronajímatele či volnost od zaměstnavatele či volnost od přírodních zákonů, které lidem neposkytují automatickou prosperitu. To znamená volnost od donucovací moci státu - a nic jiného.

26) Every movement that seeks to enslave a country, every dictatorship or potential dictatorship, needs some minority group as a scapegoat which it can blame for the nation’s troubles and use as a justification of its own demands for dictatorial powers. In Soviet Russia, the scapegoat was the bourgeoisie; in Nazi Germany, it was the Jewish people; in America, it is the businessmen. - Každé hnutí, které se snaží zotročit zemi, každá diktatura nebo potenciální diktatura, potřebuje určitou menšinu, jako obětního beránka, na kterou může svalit vinu za národní problémy a použít ji jako zdůvodnění svých požadavků na diktátorské pravomoci. V sovětském Rusku byla obětním beránkem buržoazie, v nacistickém Německu to byli židé a v Americe, jsou to podnikatelé.

27) Intellectual freedom cannot exist without political freedom; political freedom cannot exist without economic freedom; a free mind and a free market are corollaries. - Intelektuální svoboda nemůže existovat bez politické svobody; politická svoboda nemůže existovat bez hospodářské svobody; svobodné myšlení a volný trh jsou neoddělitelné.

28) Love is not self-sacrifice, but the most profound assertion of your own needs and values. It is for your own happiness that you need the person you love, and that is the greatest compliment, the greatest tribute you can pay to that person. - Láska není sebeobětování, ale nejhlubší prosazení svých potřeb a hodnot. Je to pro vaše vlastní potěšení, že potřebujete člověka, kterého milujete a to je největší kompliment, největší pocta, kterou můžete této osobě dát.

Čtěte také na toto téma:

Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 1/2

107. výročí narození filoofky Ayn Rand

"Atlas Shrugged" od Ayn Rand - 2. nejinspirativnější kniha v USA

Autor: Josef Zbořil | pátek 3.2.2012 9:30 | karma článku: 10.34 | přečteno: 847x

Další články blogera

Josef Zbořil

Místo burky pro ženy chtějme zahalovací brýle VR pro muslimy "Halal Vision PBUH"

Brýle virtuální reality "Halal Vision PBUH" by mohl být název produktu nebo služby spojené s muslimskou kulturou a tradicemi, které by skutečně věřící muslimové měli nosit,aby byli věrni, jak svému svědomí, tak i toleranci Západu.

29.2.2024 v 6:00 | Karma článku: 8.80 | Přečteno: 265 | Diskuse

Josef Zbořil

Politické strany nemají možnost plné kontroly voleb - po 10 letech díra z 0,125% na 10%

Politické strany a hnutí mají ze zákona možnost kontroly řádného průběhu voleb pomocí delegování členů do volebních okrskových komisí v ČR. Již v 10/2013 jsem upozorňoval, že v zahraničí volí cca 0,125% voličů bez jejich kontroly.

15.2.2024 v 6:15 | Karma článku: 21.10 | Přečteno: 428 | Diskuse

Josef Zbořil

ESG správně vidí PŘÍRODU,SPOLEČNOST a OBČANSTVÍ jako vyčerpatelná DATA,ne jako WIFI zdarma

V lednu 2008 představil Klaus Schwab svoji vizi v eseji „Globální firemní občanství: Spolupráce s vládami a občanskou společností“, na kterou také v současné době navazují konkretizované požadavky fenoménu ESG.

31.1.2024 v 6:00 | Karma článku: 6.72 | Přečteno: 150 | Diskuse

Josef Zbořil

Přicházející éra „politického metaverza“

Moderní technologie, jako digitální dvojčata či umělá inteligence, se stanou stavebními kameny zcela nového konceptu politického metaverza, které vytvoří rozhraní mezi skutečným a virtuálním světem, přinášející nebývalé možnosti.

15.1.2024 v 6:00 | Karma článku: 5.24 | Přečteno: 163 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Tomáš Břicháček

Tento týden v EU (85)

Počet žádostí o azyl v EU byl v roce 2023 nejvyšší od migrační krize. Podle von der Leyenové EU musí v příštích letech výrazně posílit kapacitu svého obranného průmyslu. Dlouhodobý rozpočet EU na období 2021–2027 byl revidován.

1.3.2024 v 15:30 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 13 | Diskuse

Ivan Přikryl

Máte po přečtení článku pocit, že je starý již 9 let? Já ne!

Kdyby nešlo o vážnou věc, je to k smíchu. Politici, vždy převážně laici, vždy se zvolením stanou všeználky .Téměř bez výjimky od roku 1990 dodnes. Nevidí za hranice naší země a výsledek je jasný. Nedostupné bydlení.

1.3.2024 v 10:00 | Karma článku: 8.71 | Přečteno: 262 | Diskuse

Jan Bartoň

Ukrajina nemá zbraně a vojáky

Ruská agrese proti Ukrajině už trvá déle než dva roky a situace Ukrajiny je doslova tragická. Její vojáci nemají zbraně a zřejmě jich není na frontě tolik, kolik by situace vyžadovala.

1.3.2024 v 8:00 | Karma článku: 31.24 | Přečteno: 2000 | Diskuse

Miroslav Gruner

Poselství mrtvých nadšenců zasypaných v Čertově brázdě ve středních Čechách.

Zverbovaní bojovníci se hnali do boje odhodlaní nepřítele rozsekat na cucky, jenže ten si na ně počíhal a postřílel je v léčce. A tak ti, kteří chtěli vyhnat vetřelce ze země, zůstali ležet mrtvi a jsou pohřbeni v Čertově brázdě.

1.3.2024 v 6:34 | Karma článku: 12.97 | Přečteno: 283 | Diskuse

Jan Berwid-Buquoy

Kriminální iluze socialismu

Když bohatí zchudnou, chudí umřou hlady! Poučuje nás prastaré anglické heslo: „When the rich get poor, the poor starve ​to death.” Komunisté nerozumí hospodářství. Kdyby mu rozuměli, nebyli by komunisté!

29.2.2024 v 23:56 | Karma článku: 15.75 | Přečteno: 332 | Diskuse
Počet článků 277 Celková karma 11.72 Průměrná čtenost 1788

Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979, Prostějov) je moravský technický manažer v železničním průmyslu, bývalý olomoucký krajský předseda Strany svobodných občanů, zakladatel občanského hnutí ESG participace KYBER-OBČANÉ a představitel kybernetického občanského humanismu.

Popularizuje odkaz osvětových uměleckých snah z přelomu 19. a 20. století českého loutkářství s heslem "Vychovávej loutkou, ne loutky"  na webu loutkoherna.cz.

Zemřela slovenská moderátorka, oblíbený byl její pořad, který pomáhal dětem

Zemřela moderátorka a logopedka slovenské dětské televizní stanice JOJko Lucia Palugyayová. Bylo jí 47 let. Na...

Bianca Censori šokovala Paříž odhaleným klínem, pokutě se však vyhnula

Architektka Bianca Censori (29), která je manželkou rapera Kanye Westa (46), opět šokovala veřejnost svými outfity. V...

Princ William zrušil na poslední chvíli z osobních důvodů účast na akci

Britský princ William (41) odřekl svou účast na úterní vzpomínkové slavnosti na hradě Windsor. Na bohoslužbu za...

Brzobohatý řádil v šatech a paruce. Poprvé veřejně jako Tiffany Richbitch

Ondřej Gregor Brzobohatý (41) vystoupil poprvé veřejně v šatech jako drag queen Tiffany Richbitch. Byl hostem druhého...

Šlo o rozhovor, hájí Gondíková s Benešovou focení do pánských časopisů

Herečky Adéla Gondíková (50) a Lucie Benešová (49) jsou spolužačky z konzervatoře a přátelí se už přes třicet let. V...