Úterý 26. září 2023, svátek má Andrea
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 26. září 2023 Andrea

Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 2/2

3. 02. 2012 9:30:00
Článek rozdělený na dvě části obsahuje 28 nejoblíbenějších citací z děl filozofky a obhájkyně objektivismu Ayn Rand (1905-1982), které byly v posledním roce uvedeny ve statusech na její fanouškovské stránce facebookového profilu a které získaly nejvíce kladných ohlasů (ohodnocení “like”).

15) Statism - in fact and in principle - is nothing more than gang rule. A dictatorship is a gang devoted to looting the effort of the productive citizens of its own country. When a statist ruler exhausts his own country’s economy, he attacks his neighbors. A country that violates the rights of its own citizens, will not respect the rights of its neighbors. - Etatismus - ve skutečnosti a principiálně - není nic víc než zákon gangu. Diktatura je gang věnující se plenění výsledků úsilí produktivních občanů své vlastní země. Když etatistický vládce vyčerpá ekonomiku svojí vlastní země, napadne své sousedy. Země porušující práva svých vlastních občanů, nebude respektovat práva svých sousedů.

16) The majority of those who are loosely identified by the term 'liberals' are afraid to let themselves discover that what they advocate is statism. They want to keep all the advantages and effects of capitalism, while destroying the cause, and they want to establish statism without its necessary effects. They do not want to know or to admit that they are the champions of dictatorship and slavery. - Většina z těch, kteří se volně označují výrazem "liberálové" (v USA označení pro zastánce sociálního státu) se bojí zjistit, že to co obhajují je etatismus. Chtějí zachovat všechny výhody a výsledky kapitalismu, zatímco ničí příčinu, a chtějí založit etatismus bez potřebných výsledků. Nechtějí poznat nebo si přiznat, že jsou zastánci diktatury a otroctví.

17) Censorship, in its old-fashioned meaning, is a government edict that forbids the discussion of some specific subjects or ideas - such, for instance, as sex, religion or criticism of government officials - an edict enforced by the government’s scrutiny of all forms of communication prior to their public release. But for stifling the freedom of men’s minds the modern method is much more potent; it rests on the power of nonobjective law; it neither forbids nor permits anything; it never defines or specifies; it merely delivers men’s lives, fortunes, careers, ambitions into the arbitrary power of a bureaucrat who can reward or punish at whim. It spares the bureaucrat the troublesome necessity of committing himself to rigid rules - and it places upon the victims the burden of discovering how to please him, with a fluid unknowable as their only guide. - Cenzura, v jejím staromódní významu, je vládní dekret, který zakazuje diskusi o nějakých konkrétních tématech či myšlenkách – takových jako je například sex, náboženství či kritika vládních představitelů – dekret vynucující vládní kontrolu všech forem komunikace před jejich zveřejněním. Ale potlačování svobody lidských myslí moderní metodou je mnohem pokročilejší; opírá se o moc bez konkretizace v zákonech; kdy ani nic nezakazuje ani nic neumožňuje; kdy nikdy nedefinuje či nespecifikuje; kdy pouze předává životy lidí, osudy, kariéry, ambice do svévolné moci byrokrata, který může odměňovat či trestat dle svého rozmaru. To šetří byrokratovi nepříjemnou potřebu používání jasně daných pravidel – a zatěžuje oběti zjišťováním, jak jej potěšit, s nejistotou, jako jejich jediného vodítka.

18) The precondition of a civilized society is the barring of physical force from social relationships - thus establishing the principle that if men wish to deal with one another, they may do so only by means of reason: by discussion, persuasion and voluntary, uncoerced agreement. The necessary consequence of man’s right to life is his right to self-defense. In a civilized society, force may be used only in retaliation and only against those who initiate its use. - Podmínkou civilizované společnosti je odstranění fyzické síly ze sociálních vztahů – tedy zavedení zásady, že pokud chtějí lidé mezi sebou vzájemně jednat, mohou tak činit pouze zdůvodňováním: diskusí, přesvědčováním a dobrovolně, nevynucenou dohodou. Nutným důsledkem lidského práva na život je jeho právo na sebeobranu. V civilizované společnosti, síla může být použita pouze v odvetě a pouze proti těm, kteří zahájili její použití.

19) The government has no source of revenue, except the taxes paid by the producers. To free itself - for a while - from the limits set by reality, the government initiates a credit con game on a scale which the private manipulator could not dream of. It borrows money from you today, which is to be repaid with money it will borrow from you tomorrow, which is to be repaid with money it will borrow from you day after tomorrow, and so on. This is known as “deficit financing.” It is made possible by the fact that the government cuts the connection between goods and money. It issues paper money, which is used as a claim check on actually existing goods - but that money is not backed by any goods, it is not backed by gold, it is backed by nothing. It is a promissory note issued to you in exchange for your goods, to be paid by you (in the form of taxes) out of your future production. - Vláda nemá žádný zdroj příjmů, s výjimkou daní placených výrobci. Osvobození se – na krátký okamžik - z mezí daných skutečností, vláda zahajuje úvěrovou hru v rozsahu, o kterém by se soukromému manipulátorovi ani ve snu nezdálo. Půjčuje si peníze od vás dnes, které mají být splaceny penězi, které si od vás bude půjčovat zítra, které mají být splaceny penězi, které si od vás půjčí pozítří, a tak dále. To je známé jako "deficitní financování". Je to umožněno skutečností, že vláda přerušuje spojení mezi zbožím a penězi. Vydává papírové peníze, které se používají jako požadavek na kontrolu právě existujícího zboží - ale tyto peníze nejsou kryty žádným zbožím, nejsou kryty žádným zlatem, nejsou kryty ničím. Je to směnka vydaná pro vás výměnou za vaše zboží, kterou zaplatíte (v podobě daní) z vaší budoucí produkce.

20) To love is to value. Only a rationally selfish man, a man of self-esteem, is capable of love - because he is the only man capable of holding firm, consistent, uncompromising, unbetrayed values. The man who does not value himself, cannot value anything or anyone. - Milovat je ocenění. Pouze racionálně sobecký člověk, člověk se sebevědomím, je schopen milovat - protože on jediný je schopen dodržovat odhodlané, konzistentní, nekompromisní hodnoty, které nezradí. Člověk, který si neváží sám sebe, nemůže ocenit nic a nikoho.

21) It is understandable that men might seek to hide their vices from the eyes of people whose judgment they respect. But there are men who hide their virtues from the eyes of monsters. There are men who apologize for their own achievements, deride their own values, debase their own character - for the sake of pleasing those they know to be stupid, corrupt, malicious, evil. - Je pochopitelné, že lidé chtějí skrývat své nectnosti před zraky lidí, jejichž úsudek respektují. Ale jsou také lidé, kteří skrývají své ctnosti před očima monster. Existují i lidé, kteří se omlouvají za své úspěchy, vysmívají se svým vlastním hodnotám, ponižují svůj vlastní charakter - v zájmu potěšení těch, kteří ví, že jsou hloupí, zkažení, nebezpeční a zlí.

22) [Reason] is a faculty that man has to exercise by choice. Thinking is not an automatic function. In any hour and issue of his life, man is free to think or to evade that effort. - [Zdůvodňování] je schopnost, že člověk má během činností na výběr. Myšlení není automatická funkce. V jakékoli hodině a řešení problému svého života, je člověk svobodný myslet či se vzdát tohoto úsilí.

23) Morally and economically, the welfare state creates an ever accelerating downward pull. Morally, the chance to satisfy demands by force spreads the demands wider and wider, with less and less pretense at justification. Economically, the forced demands of one group create hardships for all others, thus producing an inextricable mixture of actual victims and plain parasites. - Morálně a ekonomicky, sociální stát vytváří neustále se prohlubující úpadek. Morálně, kdy má možnost uspokojit požadavky pomocí vynucených požadavků, které se stále prohlubují, s čím dál méně předstírajícím zdůvodněním. Ekonomicky, kdy vynucené požadavky jedné skupiny vytvářejí utrpení pro všechny ostatní, a tak vzniká neoddělitelná směs skutečných obětí a prostých parazitů.

24) Do not make the mistake of the ignorant who think that an individualist is a man who says: “I’ll do as I please at everybody else’s expense.” An individualist is a man who recognizes the inalienable individual rights of man - his own and those of others. - Nedělejte chybu neznalých, kteří si myslí, že individualista, je člověk, který říká: "Udělám, co budu chtít na náklady druhých". Individualista je člověk, který uznává nezcizitelná individuální práva člověka - jeho vlastních i těch ostatních.

25) Freedom, in a political context, means freedom from government coercion. It does not mean freedom from the landlord, or freedom from the employer, or freedom from the laws of nature which do not provide men with automatic prosperity. It means freedom from the coercive power of the state - and nothing else. - Svoboda v politickém kontextu, znamená volnost od útlaku vlády. To neznamená volnost od pronajímatele či volnost od zaměstnavatele či volnost od přírodních zákonů, které lidem neposkytují automatickou prosperitu. To znamená volnost od donucovací moci státu - a nic jiného.

26) Every movement that seeks to enslave a country, every dictatorship or potential dictatorship, needs some minority group as a scapegoat which it can blame for the nation’s troubles and use as a justification of its own demands for dictatorial powers. In Soviet Russia, the scapegoat was the bourgeoisie; in Nazi Germany, it was the Jewish people; in America, it is the businessmen. - Každé hnutí, které se snaží zotročit zemi, každá diktatura nebo potenciální diktatura, potřebuje určitou menšinu, jako obětního beránka, na kterou může svalit vinu za národní problémy a použít ji jako zdůvodnění svých požadavků na diktátorské pravomoci. V sovětském Rusku byla obětním beránkem buržoazie, v nacistickém Německu to byli židé a v Americe, jsou to podnikatelé.

27) Intellectual freedom cannot exist without political freedom; political freedom cannot exist without economic freedom; a free mind and a free market are corollaries. - Intelektuální svoboda nemůže existovat bez politické svobody; politická svoboda nemůže existovat bez hospodářské svobody; svobodné myšlení a volný trh jsou neoddělitelné.

28) Love is not self-sacrifice, but the most profound assertion of your own needs and values. It is for your own happiness that you need the person you love, and that is the greatest compliment, the greatest tribute you can pay to that person. - Láska není sebeobětování, ale nejhlubší prosazení svých potřeb a hodnot. Je to pro vaše vlastní potěšení, že potřebujete člověka, kterého milujete a to je největší kompliment, největší pocta, kterou můžete této osobě dát.

Čtěte také na toto téma:

Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 1/2

107. výročí narození filoofky Ayn Rand

"Atlas Shrugged" od Ayn Rand - 2. nejinspirativnější kniha v USA

Autor: Josef Zbořil | pátek 3.2.2012 9:30 | karma článku: 10.34 | přečteno: 847x

Další články blogera

Josef Zbořil

Čínská AI: Prozatímní opatření pro řízení služeb generativní umělé inteligence

Překlad čínského regulačního prozatímního opatření na umělou inteligenci (AI) ze dne 10.července 2023 doplňující již nepřehlédnutelný stav upadající "evropské AI" oproti "americké AI" a "čínské AI".

15.7.2023 v 10:22 | Karma článku: 6.62 | Přečteno: 138 | Diskuse

Josef Zbořil

Harari: Umělá inteligence a budoucnost lidstva

Překlad prezentace„Umělá inteligence a budoucnost lidstva“ od Yuval Noah Harariho, kterou přednesl na Frontiers Forum v Montreux dne 29.4.2023.

11.7.2023 v 16:09 | Karma článku: 12.22 | Přečteno: 236 | Diskuse

Josef Zbořil

Dezfact-checking: Dezinformační fact-checking

Dezinformace bývá definována jako nepravdivá informace záměrně šířená za účelem oklamání lidí. Fact-checking má prověřovat faktická tvrzení s cílem určit pravdivost a správnost, ale může být také přirozeně použit i dezinformačně.

8.7.2023 v 11:26 | Karma článku: 20.16 | Přečteno: 405 | Diskuse

Josef Zbořil

Usvědčený dezinformátor Tomáš Zdechovský: Lži o nezávislém státu Tchaj-wan

Fact-checking vystudovaného pedagoga volného času na teologické fakultě a dalších obdobných měkkých oborů Mgr. at. Mgr. at. Mgr. Tomáše Zdechovského, MBA, který je v tématu Tchaj-wanu usvědčeným dezinformujícím lhářem.

6.7.2023 v 14:17 | Karma článku: 33.07 | Přečteno: 1205 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Jan Bartoň

Koudelka vypustil džina z lahve

BIS podle šéfa civilní kontrarozvědky Michala Koudelky odhalila agenta Ruska v České republice, který zajistil za tisíce eur šíření propagandy o válce na Ukrajině. Využil i známé osobnosti.

26.9.2023 v 8:00 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 85 | Diskuse

Jan Ziegler

Poplatky ve zdravotnictví jsou nutností, lidé si musí za zdraví připlatit

Pokud chceme zachovat současnou solidní úroveň českého zdravotnictví, tak musíme zvýšit spoluúčast pacientů. Za pobyt v nemocnicích by se mohlo platit 150 korun za den. To považuji za přiměřenou cenu.

25.9.2023 v 16:01 | Karma článku: 17.84 | Přečteno: 459 | Diskuse

Vilém Barák

Jak ještě více zatlačit na Rusko

Dnes 25. září 2023 je 573 den ruské agrese vůči Ukrajině. Pořád existují nevyužité možnosti, jak více zatlačit na Rusko. Některé z kapitol jsou rozpracovány do samostatných textů.

25.9.2023 v 13:19 | Karma článku: 12.43 | Přečteno: 222 | Diskuse

Josef Nožička

Rok 2025:u Pirátů proběhlo osmé referendum o Blažkovi, ten dostal od premiéra pátou žlutou

Ať už bude počet pirátských referend o setrvání Pavla Blažka ve vládě jakýkoliv, matematika je zde dopředu jasná.

25.9.2023 v 11:10 | Karma článku: 31.49 | Přečteno: 535 | Diskuse

Jan Bartoň

ČSSD vsadila na "čertovskou" kampaň

ČSSD se ve své billboardové kampani pokouší o návrat k svému někdejšímu vlivu. To, co jsem viděl ale svědčí o tom, že si ČSSD zahrává ještě více s tím, že je a bude nevolitelná a se svou kampaní se dostane leda "do pekla".

25.9.2023 v 8:00 | Karma článku: 21.22 | Přečteno: 403 | Diskuse
Počet článků 271 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1805

Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979, Prostějov) je moravský technický manažer v železničním průmyslu, bývalý olomoucký krajský předseda Strany svobodných občanů, zakladatel občanského hnutí ESG participace KYBER-OBČANÉ a představitel kybernetického občanského humanismu.

Popularizuje odkaz osvětových uměleckých snah z přelomu 19. a 20. století českého loutkářství s heslem "Vychovávej loutkou, ne loutky"  na webu loutkoherna.cz.

Já vím své, říká modelka Taťána Kuchařová k třetí svatbě Brzobohatého

Taťána Kuchařová (35) zavzpomínala na své dětství i dospívání v Opočně a popsala své aktuální plány do budoucna....

Solární panely odcházejí překvapivě rychle a záruky nefungují, říká expert

Premium Solární boom může za pár let přinést majitelům fotovoltaických elektráren nepříjemné překvapení. Životnost solárních...

Jiří Paroubek se potřetí oženil, expremiér si vzal bývalou poslankyni ČSSD

Po opožděné páteční oslavě svých 71. narozenin se bývalý premiér Jiří Paroubek o víkendu oženil, tentokrát už potřetí....

Žiju se ženou, přiznala farářka ze StarDance Martina Viktorie Kopecká

Farářka Církve československé husitské Martina Viktorie Kopecká (37), která zaujala televizní diváky v soutěži...

Toxická laguna v Rumunsku pohlcuje vše živé. Katastrofa není daleko

V té krajině není nic lidského, a nebýt věže kostela, která ční z bahnité hmoty, ani by tu nic přítomnost člověka...