Sobota 28. ledna 2023, svátek má Otýlie
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Sobota 28. ledna 2023 Otýlie

Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 2/2

3. 02. 2012 9:30:00
Článek rozdělený na dvě části obsahuje 28 nejoblíbenějších citací z děl filozofky a obhájkyně objektivismu Ayn Rand (1905-1982), které byly v posledním roce uvedeny ve statusech na její fanouškovské stránce facebookového profilu a které získaly nejvíce kladných ohlasů (ohodnocení “like”).

15) Statism - in fact and in principle - is nothing more than gang rule. A dictatorship is a gang devoted to looting the effort of the productive citizens of its own country. When a statist ruler exhausts his own country’s economy, he attacks his neighbors. A country that violates the rights of its own citizens, will not respect the rights of its neighbors. - Etatismus - ve skutečnosti a principiálně - není nic víc než zákon gangu. Diktatura je gang věnující se plenění výsledků úsilí produktivních občanů své vlastní země. Když etatistický vládce vyčerpá ekonomiku svojí vlastní země, napadne své sousedy. Země porušující práva svých vlastních občanů, nebude respektovat práva svých sousedů.

16) The majority of those who are loosely identified by the term 'liberals' are afraid to let themselves discover that what they advocate is statism. They want to keep all the advantages and effects of capitalism, while destroying the cause, and they want to establish statism without its necessary effects. They do not want to know or to admit that they are the champions of dictatorship and slavery. - Většina z těch, kteří se volně označují výrazem "liberálové" (v USA označení pro zastánce sociálního státu) se bojí zjistit, že to co obhajují je etatismus. Chtějí zachovat všechny výhody a výsledky kapitalismu, zatímco ničí příčinu, a chtějí založit etatismus bez potřebných výsledků. Nechtějí poznat nebo si přiznat, že jsou zastánci diktatury a otroctví.

17) Censorship, in its old-fashioned meaning, is a government edict that forbids the discussion of some specific subjects or ideas - such, for instance, as sex, religion or criticism of government officials - an edict enforced by the government’s scrutiny of all forms of communication prior to their public release. But for stifling the freedom of men’s minds the modern method is much more potent; it rests on the power of nonobjective law; it neither forbids nor permits anything; it never defines or specifies; it merely delivers men’s lives, fortunes, careers, ambitions into the arbitrary power of a bureaucrat who can reward or punish at whim. It spares the bureaucrat the troublesome necessity of committing himself to rigid rules - and it places upon the victims the burden of discovering how to please him, with a fluid unknowable as their only guide. - Cenzura, v jejím staromódní významu, je vládní dekret, který zakazuje diskusi o nějakých konkrétních tématech či myšlenkách – takových jako je například sex, náboženství či kritika vládních představitelů – dekret vynucující vládní kontrolu všech forem komunikace před jejich zveřejněním. Ale potlačování svobody lidských myslí moderní metodou je mnohem pokročilejší; opírá se o moc bez konkretizace v zákonech; kdy ani nic nezakazuje ani nic neumožňuje; kdy nikdy nedefinuje či nespecifikuje; kdy pouze předává životy lidí, osudy, kariéry, ambice do svévolné moci byrokrata, který může odměňovat či trestat dle svého rozmaru. To šetří byrokratovi nepříjemnou potřebu používání jasně daných pravidel – a zatěžuje oběti zjišťováním, jak jej potěšit, s nejistotou, jako jejich jediného vodítka.

18) The precondition of a civilized society is the barring of physical force from social relationships - thus establishing the principle that if men wish to deal with one another, they may do so only by means of reason: by discussion, persuasion and voluntary, uncoerced agreement. The necessary consequence of man’s right to life is his right to self-defense. In a civilized society, force may be used only in retaliation and only against those who initiate its use. - Podmínkou civilizované společnosti je odstranění fyzické síly ze sociálních vztahů – tedy zavedení zásady, že pokud chtějí lidé mezi sebou vzájemně jednat, mohou tak činit pouze zdůvodňováním: diskusí, přesvědčováním a dobrovolně, nevynucenou dohodou. Nutným důsledkem lidského práva na život je jeho právo na sebeobranu. V civilizované společnosti, síla může být použita pouze v odvetě a pouze proti těm, kteří zahájili její použití.

19) The government has no source of revenue, except the taxes paid by the producers. To free itself - for a while - from the limits set by reality, the government initiates a credit con game on a scale which the private manipulator could not dream of. It borrows money from you today, which is to be repaid with money it will borrow from you tomorrow, which is to be repaid with money it will borrow from you day after tomorrow, and so on. This is known as “deficit financing.” It is made possible by the fact that the government cuts the connection between goods and money. It issues paper money, which is used as a claim check on actually existing goods - but that money is not backed by any goods, it is not backed by gold, it is backed by nothing. It is a promissory note issued to you in exchange for your goods, to be paid by you (in the form of taxes) out of your future production. - Vláda nemá žádný zdroj příjmů, s výjimkou daní placených výrobci. Osvobození se – na krátký okamžik - z mezí daných skutečností, vláda zahajuje úvěrovou hru v rozsahu, o kterém by se soukromému manipulátorovi ani ve snu nezdálo. Půjčuje si peníze od vás dnes, které mají být splaceny penězi, které si od vás bude půjčovat zítra, které mají být splaceny penězi, které si od vás půjčí pozítří, a tak dále. To je známé jako "deficitní financování". Je to umožněno skutečností, že vláda přerušuje spojení mezi zbožím a penězi. Vydává papírové peníze, které se používají jako požadavek na kontrolu právě existujícího zboží - ale tyto peníze nejsou kryty žádným zbožím, nejsou kryty žádným zlatem, nejsou kryty ničím. Je to směnka vydaná pro vás výměnou za vaše zboží, kterou zaplatíte (v podobě daní) z vaší budoucí produkce.

20) To love is to value. Only a rationally selfish man, a man of self-esteem, is capable of love - because he is the only man capable of holding firm, consistent, uncompromising, unbetrayed values. The man who does not value himself, cannot value anything or anyone. - Milovat je ocenění. Pouze racionálně sobecký člověk, člověk se sebevědomím, je schopen milovat - protože on jediný je schopen dodržovat odhodlané, konzistentní, nekompromisní hodnoty, které nezradí. Člověk, který si neváží sám sebe, nemůže ocenit nic a nikoho.

21) It is understandable that men might seek to hide their vices from the eyes of people whose judgment they respect. But there are men who hide their virtues from the eyes of monsters. There are men who apologize for their own achievements, deride their own values, debase their own character - for the sake of pleasing those they know to be stupid, corrupt, malicious, evil. - Je pochopitelné, že lidé chtějí skrývat své nectnosti před zraky lidí, jejichž úsudek respektují. Ale jsou také lidé, kteří skrývají své ctnosti před očima monster. Existují i lidé, kteří se omlouvají za své úspěchy, vysmívají se svým vlastním hodnotám, ponižují svůj vlastní charakter - v zájmu potěšení těch, kteří ví, že jsou hloupí, zkažení, nebezpeční a zlí.

22) [Reason] is a faculty that man has to exercise by choice. Thinking is not an automatic function. In any hour and issue of his life, man is free to think or to evade that effort. - [Zdůvodňování] je schopnost, že člověk má během činností na výběr. Myšlení není automatická funkce. V jakékoli hodině a řešení problému svého života, je člověk svobodný myslet či se vzdát tohoto úsilí.

23) Morally and economically, the welfare state creates an ever accelerating downward pull. Morally, the chance to satisfy demands by force spreads the demands wider and wider, with less and less pretense at justification. Economically, the forced demands of one group create hardships for all others, thus producing an inextricable mixture of actual victims and plain parasites. - Morálně a ekonomicky, sociální stát vytváří neustále se prohlubující úpadek. Morálně, kdy má možnost uspokojit požadavky pomocí vynucených požadavků, které se stále prohlubují, s čím dál méně předstírajícím zdůvodněním. Ekonomicky, kdy vynucené požadavky jedné skupiny vytvářejí utrpení pro všechny ostatní, a tak vzniká neoddělitelná směs skutečných obětí a prostých parazitů.

24) Do not make the mistake of the ignorant who think that an individualist is a man who says: “I’ll do as I please at everybody else’s expense.” An individualist is a man who recognizes the inalienable individual rights of man - his own and those of others. - Nedělejte chybu neznalých, kteří si myslí, že individualista, je člověk, který říká: "Udělám, co budu chtít na náklady druhých". Individualista je člověk, který uznává nezcizitelná individuální práva člověka - jeho vlastních i těch ostatních.

25) Freedom, in a political context, means freedom from government coercion. It does not mean freedom from the landlord, or freedom from the employer, or freedom from the laws of nature which do not provide men with automatic prosperity. It means freedom from the coercive power of the state - and nothing else. - Svoboda v politickém kontextu, znamená volnost od útlaku vlády. To neznamená volnost od pronajímatele či volnost od zaměstnavatele či volnost od přírodních zákonů, které lidem neposkytují automatickou prosperitu. To znamená volnost od donucovací moci státu - a nic jiného.

26) Every movement that seeks to enslave a country, every dictatorship or potential dictatorship, needs some minority group as a scapegoat which it can blame for the nation’s troubles and use as a justification of its own demands for dictatorial powers. In Soviet Russia, the scapegoat was the bourgeoisie; in Nazi Germany, it was the Jewish people; in America, it is the businessmen. - Každé hnutí, které se snaží zotročit zemi, každá diktatura nebo potenciální diktatura, potřebuje určitou menšinu, jako obětního beránka, na kterou může svalit vinu za národní problémy a použít ji jako zdůvodnění svých požadavků na diktátorské pravomoci. V sovětském Rusku byla obětním beránkem buržoazie, v nacistickém Německu to byli židé a v Americe, jsou to podnikatelé.

27) Intellectual freedom cannot exist without political freedom; political freedom cannot exist without economic freedom; a free mind and a free market are corollaries. - Intelektuální svoboda nemůže existovat bez politické svobody; politická svoboda nemůže existovat bez hospodářské svobody; svobodné myšlení a volný trh jsou neoddělitelné.

28) Love is not self-sacrifice, but the most profound assertion of your own needs and values. It is for your own happiness that you need the person you love, and that is the greatest compliment, the greatest tribute you can pay to that person. - Láska není sebeobětování, ale nejhlubší prosazení svých potřeb a hodnot. Je to pro vaše vlastní potěšení, že potřebujete člověka, kterého milujete a to je největší kompliment, největší pocta, kterou můžete této osobě dát.

Čtěte také na toto téma:

Nejoblíbenější statusy na facebookovém profilu Ayn Rand 1/2

107. výročí narození filoofky Ayn Rand

"Atlas Shrugged" od Ayn Rand - 2. nejinspirativnější kniha v USA

Autor: Josef Zbořil | pátek 3.2.2012 9:30 | karma článku: 10.34 | přečteno: 847x

Další články blogera

Josef Zbořil

Nevadí 70% pro ex-KSČ prezidentské kandidáty. Vadí, že Fialova vláda je už nalevo od KSČ.

Petr Pavel, Andrej Babiš a Tomáš Zima, jako bývalí členové KSČ, získali dohromady v prezidentské volbě 70.94%. Toto mrzí, ale Sametová revoluce to nevylučuje. Děsí, že Fialova vláda je už hospodářsky a hodnotově nalevo od Jakeše.

15.1.2023 v 18:49 | Karma článku: 32.47 | Přečteno: 936 | Diskuse

Josef Zbořil

Orwellova Farma zvířat v ČR: „Proti-občanská prasátka“ korigující ústavu a lidská práva

Nakolik současná Česká republika začíná připomínat klasickou knihu Farma zvířat od George Orwella z roku 1945?

3.1.2023 v 22:03 | Karma článku: 30.92 | Přečteno: 927 | Diskuse

Josef Zbořil

JISTĚ, PANÍ PREMIÉRKO: Vlastní skeč Margaret Thatcherové v seriálu „Jistě, Pane ministře“

Anglický seriál "Jistě, pane ministře" se vysílal v letech 1980 až 1984. Pro tehdejší konzervativní premiérku Margaret Thatcherovou byl tak oblíbený, že sama napsala jeden skeč a s herci jej i 20.1.1984 sama sehrála.

26.12.2022 v 13:44 | Karma článku: 13.92 | Přečteno: 319 | Diskuse

Josef Zbořil

„Christmas“ znamená „Kristomšení“. „Vánoce“ znamenají „Svatonoci“

Ve světě se objevují tendence přejmenovat „Christmas/vánoce“ či nahradit i pozdrav „Merry Christmas“ (Veselé Vánoce) pozdravem „Happy Holidays“ (Šťastné svátky). Vítejme to.

25.12.2022 v 17:16 | Karma článku: 7.44 | Přečteno: 292 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Martin Bělík

Nikdo není dokonalý ani králíček Petr

Kdysi jsme hráli takovou slovní hru - otevřeli jsme noviny (mladší nechť si vyhledají toto heslo na wikipedii) a zkoušeli jsme, jestli lze použít každý titulek pod fotografii dvojice v posteli. Šlo to!

28.1.2023 v 11:24 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 26 |

Lubomír Stejskal

Babiš – Orbán: Zvláštní druh přátelství

Všichni chtějí válku, jen Andrej Babiš chce mír. O válce mluví prezidentský kandidát Pavel, premiér Fiala, ministryně Černochová, náčelník generálního štábu Řehka, novináři, prostě všichni.

28.1.2023 v 10:08 | Karma článku: 7.56 | Přečteno: 121 | Diskuse

Karel Trčálek

Před vstupem do volební místnosti jsem se poklonil Hospodinu a volil Babiše

Lidé, kteří Babiše nesnášeli a ještě nesnášejí, se rozhodli ho volit. Podařilo se neuvěřitelné! Dramaticky stoupl počet vzdělaných lidi volících v Chanově Babiše, aby zachránili naši krásnou zemi. A já jsem taky vzdělaný člověk...

28.1.2023 v 8:49 | Karma článku: 11.10 | Přečteno: 214 | Diskuse

Michal Sabó

Volby jako ničitelé rodinných pout: Proč se vždycky musíme zhádat na krev???

Tyto volby vstoupí do dějin, jako největší rozvraceči rodin a přátelských svazků. Kam se hrabe rozvod. Volby vás zbaví blízkých mnohem snadněji.

28.1.2023 v 6:51 | Karma článku: 20.32 | Přečteno: 675 | Diskuse

Václav Smrk

Koho má volit antikomunista?

Tak se nám do finále dostali dva lidé, kteří byli v komunistické straně. Koho má volit člověk, který s komunismem nechce mít nic společného?

27.1.2023 v 18:47 | Karma článku: 18.27 | Přečteno: 479 |
Počet článků 239 Celková karma 20.54 Průměrná čtenost 1953

Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979, Prostějov) je moravský technický manažer v železničním průmyslu, bývalý olomoucký krajský předseda Strany svobodných občanů, zakladatel občanského hnutí ESG participace KYBER-OBČANÉ a představitel kybernetického občanského humanismu.

Popularizuje odkaz osvětových uměleckých snah z přelomu 19. a 20. století českého loutkářství s heslem "Vychovávej loutkou, ne loutky"  na webu loutkoherna.cz.

Evropu čeká nemovitostní zvrat, varují experti. Hrozí potíže s financemi

Problémy s financováním exkluzivních staveb v evropských metropolích naznačují, že by Evropu mohl na realitním trhu...

Přání bank je vyslyšeno. Za předčasné splacení hypotéky si lidé připlatí

Premium Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se změní. Banky si budou moci účtovat nejen administrativní náklady v...

Z šestnáctileté dívky se vlivem vzácného onemocnění stala stařenka

Raizel Grace Calago z Filipín se ještě před dvěma lety účastnila soutěže krásy. Dnes ale vypadá jako padesátiletá žena...

Největší zlo jsou cukry, tuky tělo potřebuje, říká výživový specialista

Premium Výživová doporučení se mění. Dokonce i tuky, které bývaly na černé listině, už jsou brány na milost a staly se součástí...

„Nadzvukový strategický bombardér“ Mjasiščev M-50 byl falešným strašákem

V roce 1959 vzlétl prototyp vizuálně zajímavého stroje Mjasiščev M-50. Sověti chtěli nadzvukový letoun pro dopravu...