„Atlas Shrugged“ od Ayn Rand – 2. nejinspirativnější kniha v USA

2. 02. 2012 7:10:00
Tento román byl vydán v USA v roce 1957 a odehrává se v prostředí podobném USA 50. let 20. století, kde však vláda a stát vše ovládají. Během příběhu náhle začínají záhadně mizet význam

Dle článku v americkém periodiku USA Today je Atlas Shrugged druhou nejinspirativnější knihou v USA po Bibli. Toto vyhodnocení proběhlo na základě dat z Library of Congress. Kniha obhajuje svobodomyslný tvůrčí kapitalismus s prvky objektivismu proti projevům lidské iracionality a vládního etatismu. Z knihy pochází i několik rozšířených citátů jako:

1) In the name of the values that keep you alive, do not let your vision of man be distorted by the ugly, the cowardly, the mindless in those who have never achieved his title. Do not lose your knowledge that man’s proper estate is an upright posture, an intransigent mind and a step that travels unlimited roads. - Ve jménu hodnot, díky kterým žijete, nenechte svůj pohled na člověka pokřivit ohavností, zbabělostí a bezduchostí v těch, kteří nikdy nedosáhli jeho titulu. Neztraťte svoji vědomost toho, že řádným způsobem lidského žití je vzpřímený postoj, nesmlouvavá mysl a krok vpřed, kterým se můžete vydat neomezeným množstvím cest.

2) You propose to establish a social order based on the following tenets: that you’re incompetent to run your own life, but competent to run the lives of others - that you’re unfit to exist in freedom, but fit to become an omnipotent ruler - that you’re unable to earn your living by the use of your own intelligence, but able to judge politicians and to vote them into jobs of total power over arts you have never seen, over sciences you have never studied, over achievements of which you have no knowledge, over the gigantic industries where you, by your own definition of your capacity, would be unable successfully to fill the job of assistant greaser. - Hodláte založit společenský řád založený na následujících principech: že jste neschopný řídit svůj vlastní život, ale kompetentní řídit životy druhých - že jste nezpůsobilý pro život ve svobodě, ale způsobilý stát se všemocným vládcem - že nejste schopni vydělat si na živobytí pomocí své inteligence, ale jste schopni posuzovat politiky a volit je do pozic s absolutní mocí nad uměními, které jste nikdy neviděli, nad vědami které jste nikdy nestudovali, nad úkony, ke kterým nemáte žádné znalosti, nad obrovskými průmyslovými podniky, kde podle své vlastní definice vašich schopností, by jste úspěšně nemohli plnit ani práci pomocného strojníka.

3) Man has a single basic choice: to think or not, and that is the gauge of his virtue. Moral perfection is an unbreached rationality - not the degree of your intelligence, but the full and relentless use of your mind, not the extent of your knowledge, but the acceptance of reason as an absolute. - Člověk má jednu základní volbu: myslet či nemyslet a to je měřítkem jeho ctnosti. Mravní dokonalost je neporušitelná racionalita - nikoli míra vaší inteligence, ale plné a vytrvalé využívání vaší mysli, ne v rozsahu vašich znalostí, ale přijetí zdůvodnění jako přesvědčení.

4) Happiness is the successful state of life, pain is an agent of death. Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one’s values. A morality that dares to tell you to find happiness in the renunciation of your happiness - to value the failure of your values - is an insolent negation of morality. A doctrine that gives you, as an ideal, the role of a sacrificial animal seeking slaughter on the altars of others, is giving you death as your standard. By the grace of reality and the nature of life, man - every man - is an end in himself, he exists for his own sake, and the achievement of his own happiness is his highest moral purpose. - Štěstí je úspěšný způsob žití, bolest je zástupcem smrti. Štěstí je takový stav vědomí, ve kterém dosahujete svých hodnot. Morálka, která se vám odvažuje říkat, že štěstí je v odříkání vašeho štěstí – oceňuje neúspěch při dosahování vašich hodnot – je drzý opak morálky. Doktrína, která vám předkládá za ideál, roli obětního beránka, usilujícího o porážku na oltářích druhých, vám dává smrt jako váš vzor. Půvabem skutečnosti a podstaty života člověka – každého člověka – je být sám sebou, existovat pro své vlastní dobro a dosahovat svého štěstí, což je jeho nejvyšším morálním účelem.

5) There is no more despicable coward than the man who deserted the battle for his joy, fearing to assert his right to existence, lacking the courage and the loyalty to life of a bird or a flower reaching for the sun. Discard the protective rags of that vice which you call a virtue: humility - learn to value yourself, which means: to fight for your happiness - and when you learn that pride is the sum of all virtues, you will learn to live like a man. - Není opovrženějšího zbabělce než člověka, který vzdal boj o své štěstí, obávajícího se prosadit své právo na existenci, postrádajícího odvahu a věrnost k životu, kterou má pták či květina deroucí se za sluncem. Zavrhněte ochranný zlozvyk, kterému říkáte ctnost: skromnost – naučte se ocenit sebe, což znamená: bojujte za své štěstí – a když zjistíte, že hrdost je součtem všech ctností, naučíte se žít jako člověk.

Tato kniha se dočkala filmového zpracování v podobě trilogie, jejíž trailery jsou:

Atlas Shrugged - Part I (15.4.2011) - IMDb 5,6/10

 

Atlas Shrugged II - The strike (12.10.2012) - IMDb 5,2/10

 

Atlas Shrugged III - Who is John Galt (12.9.2014) - IMDb 5,1/10

Čtěte také na toto téma:

107. výročí narození filozofky Ayn Rand

Kapitalismus a filozofie, aneb jak znovu objevit svobodu (Luboš Zálom)

Ayn Randová a šílené představy jejích kritiků (Luboš Zálom)

Autor: Josef Zbořil | čtvrtek 2.2.2012 7:10 | karma článku: 18.60 | přečteno: 3201x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Poezie a próza

Petr Petříček

Balada - pyromansky – platonicko – hasičská

V mé první knížce " O ženách , mobilech a broucích v hlavě " vyšla tato básnička. Naivně hloupá a zamilovaná až po uši.

19.11.2019 v 22:15 | Karma článku: 6.65 | Přečteno: 110 | Diskuse

Miroslav Pavlíček

Kdo ví...

Jsou tací, co vědí všechno. A mají od všeho klíče. Jenže - kdo ví, co bylo? A kdo ví, co bude? A co na tom, brácho, vůbec záleží...

19.11.2019 v 14:42 | Karma článku: 13.43 | Přečteno: 254 | Diskuse

Jiří Babor

Asi tak jako Jonáš

Měl jsem s přítelkyní takovou polemiku:říkal jsem, že kdyby Eva nepodala Adamovi jablko, byl by na světě klid a ona mi řekla, to je tím, že vy chlapi musíte hned brát všechno do huby.

19.11.2019 v 14:07 | Karma článku: 8.50 | Přečteno: 280 | Diskuse

Milan Vít

150 I Konec dobrý, všechno dobré! (3/3)

'Odvolávám, co jsem napsal a znovu píšu, co jsem možná odvolal!' Proč? Protože se nám náš komorní příběh o komunikaci dvou lidí - technikou 21. století nijak zvlášť nedotčených - poněkud komplikuje, mění směr, rychlost i smysl...

19.11.2019 v 6:00 | Karma článku: 7.37 | Přečteno: 272 | Diskuse

Lubomír Mokráš

Jak se stal plyšák plešákem

Už je to dva roky, co jsem zkusil mým dětem napsat pohádku. Přišlo mi, že mají moc hraček, a že si jich neváží. Posuďte sami, jak se mi to povedlo...

18.11.2019 v 6:11 | Karma článku: 4.86 | Přečteno: 119 | Diskuse
Počet článků 202 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2038

Více o mých názorech a postojích na Ministerstvo svobodného prostředí (www.ministerstvo.org).

 

Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1979), pracuje jako strojírenský technik v železničním průmyslu. Čtyři roky byl členem Svobodných, jejich olomouckým krajským předsedou a lídrem kandidátek pro krajské volby 2012 a sněmovní volby 2013. Vícekrát absolvoval několikatýdenní dobrovolnický mezinárodní program SAR-EL v Izraelské armádě. Překladatel článků, o ohrožení svobod, amerického Gatestone Institute, které iniciovaly založení jeho české mutace webu. Po pěti a půl letech psaní blogu, s více než milionovou čteností, jej završil shrnujícím založením „Ministerstva svobodného prostředí“ na www.ministerstvo.org.

Najdete na iDNES.cz